Kainos

Mėnesinis mokestis už vieno vaiko išlaikymą yra 320 Eur. Šį mokestį reikia sumokėti iki einamojo mėnesio 5 dienos.

Kiekvienam naujai darželį lankančiam vaikui taikomas negrąžinamas stojimo mokestis 200 Eur.

Pasirašius sutartį per 5 d.d. sumokėti avansinį vieno mėnesio mokestį. Avansinis mokestis bus užskaitomas paskutį darželio lankymo mėnesį.

Iki einamojo mėnesio 5 dienos taip pat reikia sumokėti už tėvų/globėjų pageidavimu teikiamas papildomas paslaugas, kuriomis vaikas naudojasi.

Vaikui neatėjus į darželį dėl ligos, sekantį mėnesį darželio mėnesinis mokestis mažinamas 3 Eur.už kiekvieną nelankytą dėl ligos dieną. Tačiau vaikui susirgus apie tai būtina pranešti tą pačią dieną iki 8 val. ikimokyklinės grupės auklėtojai. Bei atvykus po ligos pateikti medicininę pažymą.